محل تبلیغات شما
<h2>حكيم عمر خيام نيشابوري</h2> <div class="postbody"> <div class="postcontent"><a id="thumbnail" href="http://mehr.mehrab.googlepages.com/omar_bg.jpg"></a><a id="thumbnail" href="http://www.mathhouse.org/files/filebox/Image/Khayyam(1).jpg"></a><span>افسوس كه نامه جواني طي شد</span><br /><span>و آن تازه بهار زندگاني دي شد</span><br /><span>وآن مرغطرب كه نام او بود شباب</span><br /><span>فرياد ندانم كي آمدوكي شد</span><span>خیام</span> <p></p> <p></p> <p>یک عمر به کودکی به استاد شدیم<br />یک عمر زاستادی خود شاد شدیم<br />افسوس ندانیم که ما را چه رسید<br />از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم<span>خیام</span></p> <p></p> <p>در کارگه کوزه گری بودم دوش<br />دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش<br />هر یک به زبان حال با من گفتند<br />کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش<span>خیام</span></p> <p></p> <p>اسرار ازل را نه تو دانی و نه من<br />وین حرف معما نه تو دانی و نه من<br />هست از پس پرده گفتگوی من و تو<br />چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من<span>خیام</span></p> <p></p> <p>شیخی به زنی گفتا مستی<br />هر لحظه به دام دگری پا بستی<br />گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم<br />آیا تو چنان که می نمایی هستی<span>خیام</span></p> <p></p> <p>آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست<br />با اهل زمانه صحبت از دور نكوست<br />آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست<br />چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست<span>خیام</span></p> <p></p> <p>در هر دشتي كه لاله زاري بوده است<br />آن لاله ز خون شهرياري بوده است<br />چو برگ بنفشه كز زمين مي رويد<br />خاليست كه بر رخ نگاري بوده است<span>خیام</span></p> <p></p> <p>چون آب به جويباروچون باد به دشت<br />روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت<br />هرگز غم دوروز مرا ياد نگشت<br />روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت<span>خیام</span></p> <p></p> <p>اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب<br />وز گردش دوران سرو سامان مطلب<br />درمان طلبي درد تو افزون گردد<br />با درد بسازو هيچ درمان مطلب<span>خیام</span></p> <p></p> <p>تا کي غم آن خورم که دارم يا نه<br />وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه<br />پرکن قدح باده که معلومم نيست<br />کاين دم که فرو برم برآرم يا نه<span>خیام</span></p> <p></p> <p>نیکی و بدی که در نهاد بشر است<br />شادی و غمی که در قضا و قدر است<br />با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل<br />چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است<span>خیام</span></p> <p></p> <p>ساقی، گل و سبزه بس طربناک شده است<br />دریاب که هفته دگر خاک شده است<br />می نوش و گلی بچین که تا درنگری<br />گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است<span>خیام</span></p> <p></p> <p>افسوس که سرمایه زکف بیرون شد<br />در پای اجل بسی جگرها خون شد<br />کس نامد از آن جهان که پرسم از وی<br />کاحوال مسافران دنیا چون شد<span><a href="http://www.jomalatziba.blogfa.com/cat-47.aspx" target="_blank"><span>خیام</span></a></span></p> <p></p> <p>عمرت تا کی به خودپرستی گذرد<br />یا در پی نیستی و هستی گذرد<br />می خور که چنین عمر که غم در پی اوست<br />آن به که بخواب یا به مستی گذرد<span>خیام</span></p> <p></p> <p>ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود<br />نی نام زما و نه نشان خواهد بود<br />زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل<br />زین پس چو نباشیم همان خواهد بود<span>خیام</span></p> <p></p> <p>دیدم به سر عمارتی مردی فرد<br />کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد<br />وانگِل با زبان حال با او می گفت<br />ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد<span>خیام</span></p> <p></p> <p>این قافله عمر عجب می گذرد<br />دریاب دمی که با طرب می گذرد<br />ساقی غم فردای حریفان چه خوری<br />پیش آر پیاله را که شب می گذرد<span>خیام</span></p> <p></p> <p>یک قطره آب بود و با دریا شد<br />یک ذره خاک وبا زمین یکتا شد<br />آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟<br />آمد مگسی پدید و ناپیدا شد<span>خیام</span></p> <p></p> <p>از جمله رفتگان این راه دراز<br />باز آمده ای کو که به ما گوید باز<br />هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز<br />چیزی نگذاری که نمی آیی باز<span>خیام</span></p> <p></p> <p>ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم<br />با این همه مستی زتو هُشیار تریم<br />تو خون کسان خوری و ما خون رزان<br />انصاف بده کدام خونخوار تریم؟<span>خیام</span></p> <p></p> <p>بر خیر و مخور غم جهان گذران<br />خوش باشو دمی به شادمانی گذران<br />در طبع جهان اگر وفایی بودی<br />نوبت به تو خود نیامدی از دگران<span>خیام</span></p> <p></p> <p>در کارگه کوزه گری کردم رای<br />بر پله چرخ دیدم استاد بپای<br />می کرد دلیر کوزه را دسته و سر<br />از کله پادشاه و از دست گدای<span><a href="http://www.jomalatziba.blogfa.com/cat-47.aspx" target="_blank"><span>خیام</span></a></span></p> <p></p> <p>هنگام سپیده دم خروس سحری<br />دانی که چرا همی کند نوحه گری<br />یعنی که نمودند در آیینه صبح<br />کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری<span>خیام</span></p> <p dir="rtl"></p> <p></p> </div> </div>

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها